Friday, April 17, 2009

भूत भानामती करणी मूठ विध्न्यान सांगते सारे झूठ !